Thomas Borchert: If I sing, 04.05.2012 - Grillo Theater Essen